Algemene voorwaarden

Bestellingen

De geplaatste bestellingen zullen op werkdagen binnen 24-48 uur bezorgd worden, mits ze op voorraad zijn. Levering op rekening is mogelijk na goedkeuring van onze kredietverzekeraar, tot een maximum van €100.000,-. Voor scholen, zorginstellingen en overheidsinstellingen is er geen maximumbedrag ingesteld. Kortingen gelden niet op de aanbiedingen op de homepagina, deze zijn al sterk afgeprijsd.

Leveringen

Voorafgaande aan de levering zullen wij u informeren over de afleverdag. Alle producten worden afgeleverd tussen 09.00 en 18.00 uur. Indien er sprake is van een afwijkend afleveradres, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw bestelling. De bestelde artikelen worden, indien mogelijk, met een pompwagen tot aan de eerste deur geleverd. Indien de bezorger een apparaat toch naar binnen brengt is de risico (schade aan interieur of apparatuur) voor de koper.Als de verpakking is verbroken, wordt er niet geruild en geen geld terug gegeven. Beschadigingen dienen per e-mail of schriftelijk doorgegeven te worden. Als een apparaat gebruikt is na vermelding van schade, dient het volledige bedrag te worden betaald. Verkeerde afleveringen kunnen geretourneerd worden, echter verkeerde leveringen die gebruikt zijn kunnen wij niet terugnemen. Artikelen die nog niet of nog niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van BakHorTech en kunnen teruggevorderd worden. Prijzen, afbeeldingen en teksten zijn onder voorbehoud. Foto’s zijn niet contractueel bindend.

Retouren

Bij retouren van grote apparaten zijn wij genoodzaakt de transportkosten door te berekenen, deze bedraagt €80,- en €120,- zonder originele verpakking. (per pallet)

Betalingen

Betaling geschiedt vooraf, onder rembours of op rekening (alleen voor bedrijven, na goedkeuring van onze kredietverzekeraar). Betaling op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven gevestigd in Nederland en België. Bedrijven die op rekening willen betalen dienen minimaal 1 jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Verzendkosten

Onze verzendkosten zijn berekend op levering gelijkvloers, in Nederland, bij goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het pand. Voor de Waddeneilanden gelden hogere verzendkosten.

De Wet Kopen op Afstand

De Wet Kopen op Afstand, onderdeel van het Burgerlijk Wetboek, regelt in feite uw recht op goede producten en diensten. Binnen de EU geldt de Richtlijn Kopen op Afstand. De Wet Kopen op Afstand is van toepassing op transacties met particuliere afnemers; voor transacties met bedrijven en/of organisaties. Ook vallen buiten deze wet:

   

   • Reisovereenkomsten,

   • Koop van onroerend goed,

   • Financiële diensten, en

   • Internetveilingen.

  Garantie

  Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden garantie. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring, of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde zaken, voor een door ons aangegeven periode. Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het IJkwezen. Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel/vervanging van gebreken welke onder de garantie vallen. Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

    

    • de goederen niet of niet volledig betaald heeft,

    • enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt,

    • door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt danwel laat aanbrengen,

    • het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt,

    • de garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande,

    • de apparatuur in een mobiele/verplaatsbare omgeving (snack-kar, kraam e.d.) gebruikt,

   Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, deurrubber, bedieningsknoppen, etc. Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (08.00 – 17.00 uur). Na 17.00 uur en tijdens zaterdagen en zondagen en feestdagen zullen toeslagen worden doorberekend.

   Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum van de facturen. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering kunnen worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is.

   Storingen

   Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. In principe zullen wij de storing binnen 24-48 uur trachten op te lossen. Voor kleine apparatuur kunnen wij u vragen deze op te sturen. Reparaties : maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, binnen 24-48 uur.

   Aansprakelijkheid

   Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (product)aansprakelijkheid, zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade  aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. Onverminderd de dekking van onze aansprakeljkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken. De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.
   Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom, zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te leveren zaken te vorderen hebben. Zolang wij nog enig bedrag terzake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.

   Het onderhoud van uw apparatuur

   PLAATSING KOELMEUBELEN

   Voor de plaatsing van een koeling moeten beslist de volgende punten in acht genomen worden:

     

     • Plaats een koeling nooit te dicht bij een warmtebron of in een te warme ruimte.

     • Plaats een koeler niet bij open deuren en in de tochtstroom van een airco-systeem of ventilatiesysteem.

     • Zorg voor voldoende ruimte bij het aanzuig- en uitblaasrooster voor optimale ventilatie van het koelgedeelte.

     • Laat de koelapparatuur 24 uur rusten voor u de apparatuur inschakelt.

    ONDERHOUD KOELMEUBELEN

    Om de technische prestaties van de koeling hoog te houden en de levensduur te verhogen, is regelmatig onderhoud een vereiste. Specifieke informatie m.b.t. het onderhoud staat vermeld in de gebruikershandleiding.

    U dient uw koelapparaten regelmatig te ontdooien. Zodra u grote ijsafzettingen op de stangen ziet, weet u dat het hier weer tijd voor is. IJsafzettingen zijn namelijk funest voor de prestaties van uw koelapparaat. De ijsafzetting isoleert de koelelementen, waardoor het koelapparaat maximale energie verbruikt om de inhoud koel te krijgen.

    Na het ontdooien doet u het volgende:

      

      • U neemt het apparaat af met een mild sopje waarin een lepel soda is opgelost.

      • U neemt het vervolgens af met schoon water met daarin een scheut azijn.

      • U laat het apparaat drogen.

      • U smeert de koelelementen in met glycerine.

     Onderhoud:

       

       • Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig uitgevoerd worden. Wij adviseren u hiervoor een medewerker verantwoordelijk te maken.

       • Driemaandelijkse reiniging van het meubel is een vereiste voor aanspraak op de fabrieksgarantie.

       • Gebruik voor de reiniging nóóit scherpe voorwerpen.

       • Reinig de afvoer en lekbak regelmatig om waterschade te voorkomen.

       • Reinig het meubel nóóit met een waterstraal of hogedrukspuit.

       • Reinig de binnenkant altijd met katoenen doeken.

       • Gebruik nóóit een schuurmiddel.

       • Reinig de deurrubbers met een vochtige doek.

       • Voor reiniging van de condensor: verwijder het front en reinig met een stofzuiger of borstel, van boven naar beneden.

       • Afhankelijk van de situatie kan het noodzakelijk zijn om de verdamper en/of de lucht geleidingsschotten te reinigen. Pas hier mee op! De lamellen zijn erg scherp! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.

       • Tijdens onderhoud dient het meubel ALTIJD spanningsvrij te zijn.

      ONDERHOUD RVS MEUBELEN

      Materiaal Onze RVS producten zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd. Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u het product direct na ontvangst te controleren en eventuele beschadigingen zo mogelijk terstond na aflevering te melden aan uw leverancier. Bewaar bij beschadigingen te allen tijde de verpakking! Hoewel RVS nagenoeg onverwoestbaar is, heeft uiteraard ook dit materiaal regelmatig verzorging nodig. Hier treft u enkele tips.

      Reiniging RVS is een eenvoudig te onderhouden materiaal. Regelmatig schoonmaken met water en afwasmiddel voorkomt dat het in water aanwezige kalk vuil kan gaan vasthouden: hierdoor ontstaan op het RVS product doffe vlekken. Hardnekkig vuil van bijvoorbeeld theezakjes of koffiefilters kan verwijderd worden met een vloeibaar reinigingsmiddel (geen schuurpoeder!). Spoel na een dergelijke onderhoudsbeurt het RVS product altijd grondig na met lauw water en maak het droog.

      Snijden Aan een RVS werkblad word vanzelfsprekend veel gewerkt: net als bij alle andere materialen kunnen ook in gladde RVS oppervlaktes krasjes zichtbaar worden. Bij zwaar snijwerk gelieve u voor het behoud van uw werkblad een snijplank te gebruiken.

      Hittebestendig Gebruik bij de pannen, die rechtstreeks van de warmtebron afkomen, uit voorzorg een onderzetter. Hiermee voorkomt u dat de pan blauwbruine vlekken op uw RVS product achterlaat.

      Huishoudelijke chemicaliën RVS is nagenoeg ongevoelig voor in huishoudens gebruikte chemicaliën. Echter, rechtstreeks contact met sterk bijtende stoffen zoals zuren, logen, verfverdunners, afbijtmiddel, ontstoppers en dergelijke dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Spoel in die gevallen altijd na met veel water. Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn over gebruik en onderhoud van uw RVS producten dan kunt u zich te allen tijde wenden tot uw speciaalzaak.

      Offerte
      aanvragen

      Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnenkort contact met u opnemen.

      Contactinformatie