Algemene Lease-voorwaarden

1. Aanvang van de lease, plicht om defecten te rapporteren, acceptatie van het /de leasobject(en) (hierna: ‘lo’)

De niet-opzegbare basishuurperiode gaat in op de eerste dag van het kalenderkwartaal of, indien maandelijkse betalingen zijn overeengekomen, de eerste dag van de kalendermaand na aflevering van het LO. Indien het LO eerder wordt afgeleverd dan op de datum waarop de basishuurperiode ingaat, is voor iedere dag van de tussenliggende periode 1/30 van de maandelijkse huurprijs door Lessee verschuldigd. Lessee zal het LO bij of direct na aflevering zorgvuldig inspecteren op volledigheid, juiste werking en conformiteit en (indien van toepassing) gebreken en tekortkomingen melden. Nadat Lessee heeft vastgesteld dat de aflevering compleet is en het LO zich in de contractueel overeengekomen staat bevindt zal Lessee aflevering van het LO aan Lessor bevestigen door middel van een door Lessor beschikbaar gestelde afgiftebevestiging of ander document.

2. Verlenging, einde van de lease, terugzending van het lo

Het leasecontract (‘Contract’) wordt automatisch met een periode van twaalf maanden verlengd indien het niet schriftelijk minimaal drie maanden voor het einde van de basishuurperiode of van de verlengingsperiode door één van de partijen is beëindigd. Na beëindiging van het Contract – ook indien eerder dan de overeengekomen datum – zal Lessee binnen vijf werkdagen het LO in een functioneel en contractueel acceptabele staat aan Lessor terugzenden. Eventuele door Lessee ingevoerde gegevens moeten volledig worden gewist. Het LO zal op kosten en risico van Lessee worden teruggezonden naar het zakelijke adres van Lessor of, indien door Lessor aan Lessee schriftelijk opgegeven, een ander adres. Indien het LO niet tijdig wordt teruggezonden, heeft Lessor het recht, maar niet de plicht, om het LO op kosten van Lessee op te (laten) halen. Lessee doet afstand van enig retentierecht op het LO.

Indien het Contract wordt beëindigd om een reden waarvoor Lessee verantwoordelijk is of die aan hem moet worden toegerekend, zal Lessee worden geacht in verzuim te zijn met de betaling van de, in verband daarmee aan Lessor verschuldigde schadevergoeding indien Lessee die betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling omtrent de beëindiging heeft verricht.

Indien Lessee overlijdt, heeft zijn / haar erfgenaam niet het recht het Contract te beëindigen.

3. Aflevering en rechten van lessee / gebruik

Lessee draagt de kosten van aflevering van het LO (tenzij anders overeengekomen). Lessor draagt hierbij over aan Lessee de rechten op de dealer/leverancier met betrekking tot contractuele levering en (eventuele) non-conformiteit, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de aankoopprijs. De Lessee is verantwoordelijk voor het uitoefenen van deze rechten

Lessee is verplicht de gebruiksvoorschriften van de dealer / leverancier en de fabrikant betreffende de bediening van het LO alsook eventueel in dit verband toepasselijke wettelijke voorschriften in acht nemen.

4. Risico’s met betrekking tot het lo

Lessee draagt het risico van verlies, vernieling of aantasting van het LO en het risico van niet-betaling door derden die daarvoor aansprakelijk zijn. Als eigenaar van het LO heeft Lessor een algemene schadeverzekering afgesloten met een erkende verzekeraar conform de Algemene Voorwaarden voor de Schadeverzekering, te raadplegen en te downloaden op https://www.grenke.nl/downloads/. Lessee zal de kosten voor dekking van het LO onder deze verzekering dragen. Lessee heeft te allen tijde het recht, en indien Lessor dit verzoekt ook de plicht, om op zijn eigen kosten een schadeverzekering voor het LO tegen gebruikelijke condities bij een verzekeraar van zijn keuze af te sluiten. Lessee moet dan een bewijs van het bestaan van de genoemde verzekeringsdekking overleggen. Indien Lessor gegronde bezwaren tegen de verzekeraar en/of de verzekeringsvoorwaarden heeft zal Lessee de verzekering bij een andere verzekeraar en / of tegen acceptabele condities sluiten.

5. Verzekering en uitkeringen

Lessee draagt hierbij over op Lessor (voor zover nodig bij voorbaat) de vorderingen / rechten die voortvloeien uit de door hem afgesloten verzekeringspolis ter zake het LO en tegenover (eventuele) derden die schade aan het LO hebben toegebracht. Lessor is steeds bevoegd mededeling van de overdracht te doen. Op verzoek van Lessor zal Lessee verplicht zijn dergelijke vorderingen in geval van schade op zijn kosten namens Lessor geldend te maken en betaling aan Lessor te eisen. Lessee zal een eventueel eigen risico, volgens de verzekeringspolis, dragen. Uitkering onder de verzekeringspolis en betalingen van schadevergoeding door derden moeten worden gebruikt voor reparatie of vervanging van het LO of voor vergoeding van schade. Indien reparatiekosten de helft van de marktwaarde van het LO op dat moment overtreffen, mag Lessee het Contract schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen. Indien Lessee het Contract om deze reden beëindigt, dient Lessee Lessor in dezelfde positie te brengen als waarin deze zich zou hebben bevonden aan het (overeengekomen reguliere) einde van het Contract indien zich geen schade aan het LO zou hebben voorgedaan. Lessee is dan aan Lessor een schadevergoeding verschuldigd conform artikel 11 van deze Algemene Leasevoorwaarden, vermeerderd met de restwaarde van het LO zoals dat blijkt uit de administratie van Lessor.

6. Gebruik, kosten en reparaties

Lessee zal de aanbevelingen van leverancier en fabrikant alsook de wettelijke eisen met betrekking tot de bediening van het LO in acht nemen en eventuele kosten, belastingen en heffingen betreffende het gebruik of het in eigendom hebben van het LO en eventuele overige kosten betalen. Lessee zal op zijn/haar kosten het LO in een contractueel acceptabele en functionele staat houden (inclusief aanschaf van de aanbevolen updates) tot het LO aan Lessor wordt teruggezonden. Bovendien zal Lessee Lessor vrijwaren tegen eventuele door derden ingediende claims als gevolg van de opstelling, werking of eigendomsrechten met betrekking tot het LO. Het LO mag niet aan de dealer/leverancier of aan enige derde worden overhandigd, behalve voor reparatiewerkzaamheden en uitsluitend gedurende de hiervoor benodigde periode.

7. Aansprakelijkheid, rechten en plichten van lessor in geval van defecten, garanties

Lessor sluit aansprakelijkheid voor eventuele defecten aan het LO uit en in verband daarmee draagt Lessor, bij het afsluiten van het Contract, aan Lessee over de rechten op de dealer / leverancier met betrekking tot gebreken aan en non-conformiteit van het LO, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de aankoopprijs. Indien defecten ontstaan of in geval van een garantiekwestie dient Lessee deze rechten onmiddellijk uit te oefenen. In geval van een prijsverlaging of ontbinding van de koopovereenkomst zal Lessee betaling aan Lessor eisen. Lessee heeft uitsluitend het recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten indien, na ingebrekestelling, de (aanvullende) nakoming door de dealer/leverancier achterwege blijft en de dealer/leverancier aantoonbaar het verzoek van Lessee om een prijsverlaging of ontbinding van de koopovereenkomst accepteert of indien Lessee een gerechtelijke procedure tegen de dealer / leverancier heeft ingesteld. Hetzelfde is van toepassing ten opzichte van een partij die garanties voor het LO heeft verstrekt. Rechten die voortvloeien uit gebreken in een LO zullen (in elk geval) door na een periode van één jaar vervallen door verjaring. De rechten van Lessee als voormeld gelden niet voor gebruikte LO’s.

8. Aansprakelijkheid van lessor

Lessor is aansprakelijk voor een defect aan een LO indien hij of zijn vertegenwoordiger (i) bedrieglijk een defect heeft verborgen, of (ii) een garantie ter zake het LO heeft verleend. Lessor is aansprakelijk voor claims tot schadevergoeding als gevolg van dodelijk letsel, letsel aan ledematen of aantasting van de gezondheid waarvoor Lessor zelf verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt aan eigendommen of financiële schade voortkomende uit opzet of grove nalatigheid door Lessor. Met betrekking tot enige tekortkoming zal Lessor uitsluitend aansprakelijk zijn indien het een belangrijke contractuele verplichting betreft en uitsluitend indien de schade was te voorzien. Een dergelijke aansprakelijkheid zal beperkt blijven tot 25% van de netto aanschafwaarde van het LO, zoals die blijkt uit de administratie van Lessor. In die gevallen waar aansprakelijkheid op grond van de wet niet kan worden uitgesloten blijft die onverminderd van kracht.

9. Overdracht van rechten en plichten, herfinanciering, nakoming

Lessee mag uitsluitend uit het Contract voortvloeiende rechten en plichten overdragen of verpanden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor

Lessee geeft hierbij toestemming voor de overdracht van rechten en plichten uit het contract voor herfinancieringsdoeleinden door middel van contractsovername, met dien verstande dat de overdracht geen wettelijke of economische nadelen voor Lessee oplevert.

Lessee is niet bevoegd tot enige korting, verrekening of opschorting met betrekking tot de betaling van de huurprijs en / of andere vergoedingen. In geval van onvolledige of te late betaling is Lessee onmiddellijk zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle bedragen direct opeisbaar en is Lessee administratiekosten verschuldigd van 40,00 EUR plus BTW en de handelsrente vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling. Lessor behoudt zich het recht voor om in geval van wijziging van het BTW-tarief het maandelijkse huurbedrag aan te passen.

Indien Lessee bestaat uit meerdere natuurlijke- en/of rechtspersonen zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen tegenover Lessor. Elke Lessee is onherroepelijk gemachtigd om namens de andere Lessee(s) handelingen en rechtshandelingen met Lessor te verrichten met betrekking tot het Contract (in de ruimste zin). Elke handeling en rechtshandeling van een Lessee met Lessor zal steeds geacht worden mede namens de andere Lessee(s) te zijn verricht.

10. Facturen en betaalmethoden

Lessee dient de huurprijs vooruit te betalen op de eerste dag van elk kalender kwartaal (tenzij anders overeengekomen).

Lessor verstrekt afzonderlijke facturen voor de volgens het Contract verschuldigde bedragen. Wanneer Lessor deze facturen in het klantenportaal op haar website plaatst, waaruit zij kunnen worden gedownload, en Lessee vraagt om een kopie per post te sturen, zal voor iedere op deze wijze verstuurde factuur een bedrag van 10,00 EUR plus BTW in rekening worden gebracht.

Lessee machtigt Lessor om betalingen van openstaande bedragen te innen door middel van een SEPA machtiging automatische incasso. Lessor zal Lessee minimaal vijf kalenderdagen voordat een betaling verschuldigd is informeren over de komende automatische afschrijving door middel van een voorafgaande mededeling. Met betrekking tot herhaalde automatische afschrijvingen van hetzelfde bedrag zal een eenmalige voorafgaande mededeling toereikend zijn.

11. Ontbinding en schadevergoeding

Indien Lessee zijn verplichtingen niet volledig en / of niet op tijd voldoet/betaalt of indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Lessee zijn verplichtingen uit het Contract niet zal nakomen (inclusief maar niet beperkt tot gevallen van faillissement, uitstel van betaling, beëindiging van de onderneming, tenietgaan of verlies van het LO, beslag of verhaal op het LO en verplaatsing van de vestigingsplaats of het zakelijke adres), is Lessee direct in verzuim en heeft Lessor het recht, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking of vergoeding aan Lessee en onverminderd de overige rechten van Lessor, om het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van diens verplichtingen op te schorten.

Bij ontbinding van het Contract heeft Lessor het recht op onmiddellijke betaling door Lessee van een schadevergoeding bestaande uit de vervallen nog niet betaalde huurtermijnen en de huurtermijnen die Lessee bij het in stand houden van het Contract gehouden zou zijn te voldoen, vermeerderd met renten en kosten (waaronder de kosten die Lessor moet maken in verband met de ontbinding van het Contract). Ten aanzien van de hoogte van de hiervoor bedoelde schadevergoeding vormt de administratie van Lessor dwingend bewijs; behoudens door Lessee te leveren tegenbewijs. In geval van ontbinding (of anderszins) beëindiging van het Contract verliest Lessee onmiddellijk het recht op gebruik van het LO en dient het LO door Lessee binnen vijf werkdagen naar Lessor te worden teruggezonden. Indien Lessee het LO niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen teruggeeft, dan is Lessee een direct opeisbare boete verschuldigd van twee maal de kwartaalvergoeding (huurprijs) die Lessee onder het Contract verschuldigd is met een minimum van 300,00 EUR. Lessee is jegens Lessor niet gerechtigd teruggave van het LO op te schorten, op welke grond dan ook.

12. Overeenkomsten met derden

Eventuele wijzigingen of toevoegingen betreffende het Contract kunnen uitsluitend direct tussen Lessor en Lessee worden overeengekomen. Tussen Lessee en de dealer / leverancier gesloten overeenkomsten leiden niet tot enige rechten of plichten aan de zijde van Lessor. Deze voorwaarden, inclusief het onderliggende Contract, bevatten de volledige beschrijving van de rechten en plichten van Lessor en Lessee. De dealer / leverancier kan niet als een vertegenwoordiger van Lessor worden beschouwd. Lessor is niet verantwoordelijk voor of gebonden aan enige door de dealer/leverancier gedane beloften of gemaakte afspraken.

Indien het Contract met één of meer andere overeenkomsten een commerciële eenheid vormt als bedoeld in artikel 7:57 lid 5 BW zal Lessee daar tegenover Lessor geen rechten aan kunnen ontlenen. Lessee doet hierbij afstand van enig recht tegenover Lessor, waaronder (doch niet uitsluitend) het recht om verplichtingen uit het Contract op te schorten of die te ontbinden of te vernietigen, op grond van de omstandigheid dat het Contract deel uitmaakt van een commerciële eenheid als hiervoor bedoeld.

13. Bescherming van gegevens, toepasselijk recht

De gegevensbeheerder, verantwoordelijk voor bescherming van gegevens, is GRENKE AG.

Op het Contract is Nederlands recht van toepassing. De wettelijke bepalingen omtrent goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen (afdeling 1, titel 2b van Boek 7 BW), voor zover van regelend recht, worden hierbij uitgesloten.

Offerte
aanvragen

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnenkort contact met u opnemen.

Contactinformatie